Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
 
Inici  > Escolaritat  > Etapes educatives  > Educació primària  > Alumnat amb necessitats especials

Alumnes amb necessitats educatives especials


Atenció a la diversitat

Tots els infants són diferents i tenen necessitats educatives diverses però hi ha alumnes que necessiten una atenció especial o més ajuda i suporta per poder compartir les activitats amb els seus companys de l'escola.

Si els vostres fills tenen alguna necessitat específica de suport educatiu han de tenir un pla individualitzat, independentment del nivell educatiu en què es trobin.

Es consideren alumnes amb necessitat específica de suport educatiu els que tenen:

 • Necessitats educatives especials que afecten el seu desenvolupament i aprenentatge (diversitat funcional física, intel·lectual o sensorial, trastorns de l’espectre autista, trastorns mentals, trastorns greus de conducta, malalties degeneratives greus o malalties minoritàries).
 • Situacions de desavantatge educatiu causades per:
  • Una incorporació tardana al sistema educatiu (en els darrers vint-i-quatre mesos).
  • Situacions socioeconòmiques especialment desfavorides (situacions familiars, socials, culturals i econòmiques) que interfereixen en l’adquisició dels aprenentatges.
 • Trastorns d’aprenentatge o de comunicació que afecten l’adquisició i l’ús funcional del llenguatge, de la lectura, l’escriptura i les habilitats matemàtiques, o el desenvolupament de l’autoregulació emocional i del comportament.
 • Altes capacitats: superdotació intel·lectual, talents simples i complexos i precocitat.

 

L’escolarització de cada alumne amb necessitats educatives especials depèn del dictamen d’escolarització de l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP); l’informe també ha d’orientar les famílies o tutors legals sobre els centres que el poden atendre millor segons les seves necessitats:

 • Centres educatius ordinaris. És l’opció d’escolarització prioritària per a tots els alumnes. Les escoles i els instituts tenen professionals especialitzats en l’atenció a alumnes amb necessitats educatives especials (mestres d'educació especial i orientadors). Alguns centres poden tenir, a més, altres recursos, com ara són:
  • Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE) per a alumnes amb necessitats educatives especials que requereixen al llarg de tota la seva escolaritat de mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i aprendre.
  • Unitats d’Audició i Llenguatge (UAL) per als alumnes amb diversitat funcional auditiva severa.

 

 • Centres d'educació especial. Són centres que tenen mesures organitzatives, metodològiques i curriculars altament personalitzades per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials derivades de limitacions profundes que requereixen mesures i suports que no es poden oferir en centres ordinaris.

 

Els alumnes amb necessitats educatives especials poden fer una escolarització compartida en diferents centres si així s’estableix en el seu pla individualitzat i en el dictamen d’escolarització corresponent, d’acord amb els pares o tutors legals i prèvia autorització dels serveis territorials (o, si és el cas, del Consorci d’Educació de Barcelona). 

Horari

Tant si els vostres fills reben atenció en un centre ordinari com en un centre d'educació especial l’horari és el mateix. Cada centre organitza l’horari seguint les pautes que marca el Departament d'Ensenyament: les classes s'organitzen en horari de matí i tarda. En general els vostres fills fan 25 hores setmanals, inclòs el temps d'esbarjo.

Pla individualitzat

Si un alumne té una necessitat específica de suport educatiu ha de tenir un pla individualitzat (PI), un document que és una eina per planificar les mesures, actuacions i suports que requereix, amb la finalitat d’oferir-li igualtat d’oportunitats per assolir les competències bàsiques i per poder participar de manera activa en el centre i en l'entorn educatiu.

El PI ha d’incloure els continguts que cal prioritzar en relació a les competències bàsiques, els criteris d’avaluació del progrés de l’alumne, les estratègies metodològiques i les mesures i suports.

El tutor o tutora de l’alumne, juntament amb l’equip docent i amb l’assessorament dels serveis educatius, és l’encarregat  d’elaborar-lo i fer-ne el seguiment. És també el referent davant les famílies o tutors legals que, juntament amb l’alumne, han de participar en els acords presos al PI.

El PI s’ha d’avaluar i actualitzar de manera periòdica (com a mínim, cada curs escolar) i ha de formar part de l’expedient acadèmic de l’alumne.

En qualsevol cas, l'avaluació del progrés de l’alumne s’ha de fer d'acord amb els objectius fixats en el pla individualitzat.

Si els vostres fills presenten necessitats educatives especials rebran el suport necessari per al desenvolupament de les competències bàsiques adaptades al seu nivell.

Avaluació

L'avaluació dels alumnes amb necessitats educatives especials ha de fomentar el seu interès per millorar alhora que ha de facilitar als mestres la presa de decisions per afavorir-ne el progrés i la màxima participació.

L'avaluació dels processos d'aprenentatge dels nens i nenes amb necessitats educatives especials s'ha de fer tenint en compte els objectius que s'han prioritzat per a ells; els alumnes que tenen un pla individualitzat s’han d’avaluar d'acord amb els objectius fixats en aquest pla.

En cas que el vostre fill o filla no hagi assolit els aprenentatges corresponents als objectius del seu pla individualitzat, l’equip docent pot decidir que estigui un any més en qualsevol dels tres cicles. Aquesta decisió es pot prendre dues vegades durant l’etapa. Caldrà valorar l’assoliment dels objectius programats, l'opinió de les famílies i les repercussions positives i negatives que pugui tenir cada una de les opcions possibles.

Canvi d'etapa

Un cop acabada l'educació primària, els EAP col·laboren en l'orientació de l'escolarització dels vostres fills en la següent etapa educativa, l'ESO. L'orientació inclou un informe sobre el seu procés educatiu i les mesures d'acollida aconsellables per garantir la continuïtat educativa entre etapes. 


Data d'actualització: 25.08.2017