Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
 

Pares i mares delegats de classe

Molts centres compten amb la figura de les mares i pares delegats de classe, que s'encarreguen de fer d'enllaç entre les famílies del grup i el tutor o tutora, l'escola i l'AMPA, i afavoreixen l'acció tutorial i també la creació de vincles, tant entre les famílies com entre les famílies i l'escola. 

De la mateixa manera que els vostres fills poden escollir els delegats perquè els representin en els òrgans de participació del centre, les famílies també podeu escollir els pares i mares delegats de la classe dels fills.

Les mares i pares delegats s'ofereixen voluntàriament cada inici de curs. Durant el curs escolar, són els encarregats de representar el col·lectiu de famílies del grup classe: en recullen les necessitats, interessos i expectatives, i n'afavoreixen la implicació per a la millora de la convivència, l'acompanyament escolar i l'acció tutorial.

És recomanable que aquest càrrec sigui rotatori entre les famílies del grup durant l'escolarització dels fills per donar la possibilitat que el màxim de famílies gaudeixin d'aquesta experiència.


Funcions

Les funcions més destacades acostumen a ser les següents: 

Col·laboració amb el tutor o tutora

 • Fer d'enllaç entre el tutor o tutora i les famílies del grup en temes d'interès per a la classe.
 • Fer crides per a la col·laboració.

 

Col·laboració amb l'AMPA

 • Fomentar la participació de les famílies en les diferents comissions de l'AMPA.
 • Detectar necessitats de formació o inquietuds de les famílies.
 • Recollir propostes en relació amb els serveis que gestiona l'AMPA.
 • Fer arribar propostes de millora al consell escolar i a l'equip directiu, etc.

  

Dinamització de les famílies

 • Fomentar-ne la convivència i el bon clima escolar.
 • Promoure els canals de comunicació del centre i el seu bon ús.
 • Motivar i dinamitzar els pares i mares, i afavorir que participin en activitats que organitza l'escola, AMPA o les famílies.
 • Acollir les noves famílies que s'incorporin al grup classe i ajudar-les en el procés d'inclusió en la comunitat educativa.

 

Coordinació

 • Assistir a les reunions de coordinació de delegats.

 

Aquest càrrec representatiu de vegades dona lloc a males interpretacions, pel que fa a les funcions. Així, és important aclarir que, als pares i mares delegats de classe, no els correspon:

 • intervenir en la relació personal d'un alumne i/o dels seus familiars amb el tutor o tutora i/o la direcció del centre;
 • fer de mediadors, en cas de conflicte, entre famílies o entre famílies i docents;
 • posar en dubte qüestions pedagògiques del centre;
 • fiscalitzar la tasca dels professionals del centre.

 

Bones pràctiques

La figura dels pares i les mares delegats de classe no està regulada normativament, tot i que hi ha nombroses pràctiques que poden servir de referent:


Data d'actualització: 29.06.2018